Rejsy morskie i śródlądowe, szkolenia żeglarskie, patenty i certyfikaty.

Regulamin świadczenia usług elektronicznych za pośrednictwem portalu www.rejsyiszkolenia.pl

 


Niniejszy regulamin dotyczy świadczenia usług drogą elektroniczną przez firmę Agencja Żeglarska KUBRYK z siedzibą w Starej Wsi (kod pocztowy 05-830 Stara Wieś, przy ul. Pięknej 21), zwaną dalej "Kubryk" na portalu www.rejsyiszkolenia.pl.

Każdy Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Portalu i może podejmować dalsze czynności jedynie po uprzedniej akceptacji wszystkich jego postanowień.

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422) Kubryk ustala niniejszym regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną zwany dalej „Regulaminem”.

2. Niniejszy Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych przez spółkę Kubryk drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej dostępnej pod adresem www.rejsyiszkolenia.pl, warunki zawierania i rozwiązywania umów, tryb postępowania reklamacyjnego oraz zasady i warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną.

3. Właścicielem Serwisu i podmiotem świadczącym usługi w ramach Serwisu jest Wojciech Czerwiński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Agencja Żeglarska Kubryk - Wojciech Czerwiński, ul. Piękna 21, 05-830 Stara Wieś, NIP: 726-213-97-60, REGON: 472964212, tel.: +48 724 724 744, e-mail: info@rejsyiszkolenia.pl.

4. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią i stosowania się do postanowień niniejszego Regulaminu od momentu podjęcia jakichkolwiek czynności zmierzających do skorzystania z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu lub zmierzających w jakikolwiek inny sposób do korzystania ze strony internetowej http://www.rejsyiszkolenia.pl. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikłą dla Użytkownika wskutek zaniechania zapoznania się z treścią Regulaminu.

5. Każdy Użytkownik Serwisu ma możliwość uzyskania bezpłatnego dostępu do niniejszego Regulaminu w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie, w każdym czasie za pośrednictwem strony internetowej www.rejsyiszkolenia.pl/regulamin, będącej częścią Serwisu.

6. Korzystając z usług świadczonych przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu Użytkownik potwierdza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Usług oraz iż warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu określonych w niniejszym Regulaminie są dla niego zrozumiałe i je akceptuje.

7. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Usługodawcy nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy (zgodnie z art. 71 k.c.).

II DEFINICJE

1. Usługodawca – rozumie się przez to Agencję Żeglarską Kubryk - Wojciech Czerwiński, ul. Piękna 21, 05-830 Stara Wieś, NIP: 726-213-97-60, REGON: 472964212, świadczącą Usługi zgodnie z treścią Regulaminu.

2. Użytkownik - oznacza każdego, kto korzysta z usług lub w jakikolwiek inny sposób korzysta ze strony internetowej www.rejsyiszkolenia.pl.

3. Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną, korzystający z Usług świadczonych przez Usługodawcę w Serwisie w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny).

4. Usługi – rozumie się przez to usługi świadczone przez Usługodawcę w ramach Serwisu.

5. Serwis – serwis internetowy znajdujący się pod adresem: www.rejsyiszkolenia.pl za pośrednictwem, którego Kubryk świadczy usługi drogą elektroniczną.

6. Umowa Obsługi Użytkownika - umowa zawierana zgodnie z Regulaminem Serwisu pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą.

7. Rejs - impreza organizowana przez Organizatora i prezentowana przez Organizatora w Serwisie.

8. Szkolenie - szkolenie żeglarskie, motorowodne lub inne specjalistyczne szkolenie organizowane przez Organizatora i prezentowane przez Organizatora w Serwisie.

9. Organizator – podmiot oferujący Rejsy lub Szkolenia w Serwisie, z którym Usługodawca za pośrednictwem Serwisu umożliwia Użytkownikowi zawarcie Umowy Uczestnictwa.

10. Uczestnik - osoba fizyczna na rzecz której dokonywana jest rezerwacja miejsca na Rejsie lub Szkoleniu. Uczestnikiem może być Użytkownik lub osoba trzecia wskazana przez Użytkownika.

11. Warunki Uczestnictwa – dokument sporządzony przez Organizatora, określający prawa i obowiązki Użytkownika i Organizatora

12. Umowa Uczestnictwa – umowa zawierana bezpośrednio pomiędzy Użytkownikiem a Organizatorem, po dokonaniu za pośrednictwem Serwisu rezerwacji miejsca na Rejsie lub Szkoleniu. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Usługodawca nie jest stroną Umowy Uczestnictwa, a jedynie umożliwia jej zawarcie poprzez dokonanie rezerwacji miejsca na Rejsie lub Szkoleniu za pośrednictwem Serwisu.

13. Prawa osób trzecich - jakiekolwiek prawa, bez względu na źródło ich powstania (tj. bez względu na to czy wynikają z ustawy, umowy, orzeczenia sądu czy decyzji administracyjnej), a także bez względu na porządek prawny, w którym powstały, w tym w szczególności prawa takie jak prawa autorskie, prawa ochronne na znakach towarowych, prawa ochronne na wzorach użytkowych, dobra osobiste lub prawo własności przysługujące jakiemukolwiek podmiotowi innemu niż podmiot wymieniony jako zobowiązany do działania w sposób nienaruszający praw osób trzecich.

14. Regulamin - niniejszy Regulamin wraz z załącznikami.


III RODZAJ I ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG

1. Usługodawca za pomocą Serwisu świadczy następujące usługi:
a) udostępnia Użytkownikowi informacje dotyczące Rejsów i Szkoleń na podstawie informacji przekazanych przez Organizatorów oraz zapewnia możliwość wyszukiwania i przeglądania udostępnianych informacji,
b) informuje o warunkach koniecznych do zawarcia z Organizatorem umowy uczestnictwa w Rejsie lub Szkoleniu,
c) umożliwia dokonywanie przez Użytkowników rezerwacji miejsc na Rejsie lub Szkoleniu oraz zapłaty za nie,
d) prezentuje informacje o aktualnych promocjach dotyczących Rejsów i Szkoleń na podstawie informacji przekazanych przez Organizatorów,
e) prezentuje informacje o patentach, certyfikatach, uprawnieniach żeglarskich oraz inne praktyczne informacje o tematyce żeglarskiej w ramach udostępnionego w Serwisie „Poradnika”,
f) po wyrażaniu zgody przez Użytkownika, informuje o aktualnych ofertach i promocjach za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (np. Usługa Newslettera).


IV. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Użytkownik korzystając z usług Serwisu zobowiązany jest przestrzegać niniejszego Regulaminu i spełniać następujące wymagania techniczne:
a) posiadać połączenie z siecią Internet,
b) posiadać dostęp do przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na monitorze komputera dokumentów znajdujących się na stronie internetowej Serwisu.

2. Dla zapewnienia prawidłowego korzystania z Serwisu, zaleca się, aby urządzenie z którego korzysta Użytkownik posiadało w szczególności:
a) zainstalowane wszystkie dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa,
b) aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies oraz Java Script w przeglądarce internetowej,
c) oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie PDF.

3. Wszelkie prawa do Serwisu oraz jego poszczególnych elementów przysługują Usługodawcy lub osobom trzecim, których materiały zgodnie z prawem są udostępniane przez Usługodawcę w ramach świadczonych przez niego Usług. Użytkownicy zobowiązani są do nienaruszania jakichkolwiek praw Usługodawcy lub osób trzecich o których mowa w niniejszym punkcie.

4. Każde niezgodne z prawem lub dobrymi obyczajami lub naruszające prawa osób trzecich korzystanie z Serwisu lub jakichkolwiek jego elementów jest zabronione. Zabronione jest także kopiowanie, modyfikowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie w jakiejkolwiek postaci Serwisu lub poszczególnych elementów jego zawartości poza przypadkami dozwolonymi przez prawo.

5. Strony internetowe podmiotów trzecich. Korzystanie z tych stron internetowych (a w szczególności z oferowanych na ich łamach produktów lub usług) nie jest elementem świadczonej przez Usługodawcę usługi, a zasady takiego korzystania określają odpowiednie podmioty trzecie. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za warunki i skutki korzystania z tych stron internetowych ani za ich treść, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

6. Za problemy techniczne, związane z wadliwym funkcjonowaniem posiadanego przez Użytkownika sprzętu elektronicznego oraz za brak parametrów umożliwiających Użytkownikowi odbiór danych Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.

7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ryzyko wiążące się z korzystaniem przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną. W szczególności Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę niebędącą następstwem jego winy czy zaniedbania, a także za taką, której wyłączną przyczyną jest działanie Użytkownika lub osób trzecich, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.

8. W działaniu Serwisu mogą występować przerwy spowodowane awariami technicznymi lub pracami modernizacyjnymi. Usługodawca dołoży starań, aby przerwy w działaniu Serwisu trwały możliwie jak najkrócej.

9. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne. Nieodpłatnego świadczenia Usług przez Usługodawcę nie należy mylić z nieodpłatnym charakterem Rejsów, Szkoleń oraz Umów Uczestnictwa zawieranych z Organizatorem.


V ZAWARCIE I ROZWIĄZANIE UMOWY OBSŁUGI UŻYTKOWNIKA

1. Umowę Obsługi Użytkownika może zawrzeć z Usługodawcą osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

2. Na podstawie Umowy Obsługi Użytkownika Usługodawca umożliwia Użytkownikowi dokonywanie rezerwacji miejsc na Rejsach lub Szkoleniach organizowanych przez Organizatora oraz dokonywanie zapłaty za nie, zgodnie z warunkami płatności ustalonymi przez Organizatora. Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że:
a) Usługodawca nie jest stroną Umowy Uczestnictwa,
b) drugą stroną Umowy Uczestnictwa jest Organizator, a Umowa Uczestnictwa zawierana jest pomiędzy Użytkownikiem a Organizatorem po dokonaniu przez Użytkownika rezerwacji za pośrednictwem Serwisu.

3. Zawarcie Umowy Obsługi Użytkownika następuje z chwilą przesłania przez Użytkownika formularza rezerwacyjnego. Przesłanie formularza następuje przez kliknięcie przycisku „Dalej do płatności” wyświetlanego wraz z formularzem. Przesłanie formularza rezerwacyjnego jest możliwe jedynie w wypadku gdy wszystkie pola oznaczone jako obowiązkowe zostały wypełnione, a brzmienie niniejszego Regulaminu oraz Warunków Uczestnictwa zostało zaakceptowane.

4. Podanie danych wymienionych w formularzu rezerwacyjnym, tj. imienia, nazwiska, adresu e-mail, daty urodzenia oraz numeru telefonu jest dobrowolne, jednakże niepodanie tych danych, oznaczonych jako obowiązkowe uniemożliwi zawarcie Umowy Obsługi Użytkownika.

5. Zawierając Umowę Obsługi Użytkownika, Użytkownik oświadcza i gwarantuje Usługodawcy, iż wszelkie podane przez niego dane są prawdziwe.

6. Zawierając Umowę Obsługi Użytkownika, Użytkownik oświadcza Usługodawcy, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się:
a) do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem (w tym do nieumieszczania w ramach Serwisu jakichkolwiek treści sprzecznych z prawem) i postanowieniami Regulaminu i nienaruszania przy tym praw osób trzecich ani dobrych obyczajów),
b) do powstrzymania się od publikowania w jakikolwiek sposób w Serwisie jakichkolwiek treści (w tym w szczególności tekstów, grafik lub filmów) naruszających prawo, niniejszy Regulamin, prawa osób trzecich lub dobre obyczaje (o ile będzie istniała możliwość publikowania treści w Serwisie) jak również jakichkolwiek treści reklamowych lub promocyjnych.

7. Administrator jest uprawniony do przesyłania Użytkownikowi, na podany przez niego adres e-mail, wiadomości e-mail związanych z zawartą z nim Umową Obsługi Użytkownika lub z dokonanymi rezerwacjami miejsc na Rejsach lub Szkoleniach.

8. Umowa Obsługi Użytkownika zawierana jest w języku polskim.

9. Umowa Obsługi Użytkownika może być rozwiązana przez każdą ze Stron, bez podania przyczyny z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia.

10. W wypadku naruszania przez Użytkownika prawa, niniejszego Regulaminu, praw osób trzecich lub dobrych obyczajów lub w wypadku gdy okaże się, że którekolwiek z oświadczeń Użytkownika było nieprawdziwe lub wprowadzało w błąd, Usługodawca jest uprawniony do rozwiązania Umowy Obsługi Użytkownika w trybie natychmiastowym.


11. W wypadku naruszania przez Usługodawcę prawa, niniejszego Regulaminu, praw osób trzecich lub dobrych obyczajów Użytkownik jest uprawniony do rozwiązania Umowy Obsługi Użytkownika w trybie natychmiastowym.


12. Rozwiązanie Umowy Obsługi Użytkownika pozostaje bez wpływu na umowy zawarte przez Użytkownika z Organizatorem i wynikające z nich rozliczenia.


13. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy Obsługi Użytkownika lub jej rozwiązaniu powinno być przesłane drugiej stronie pod rygorem nieważności na piśmie lub pocztą elektroniczną, z wykorzystaniem następujących danych:
a) Usługodawcy – adres info@rejsyiszkolenia.pl, a w razie oświadczenia pisemnego na adres Usługodawcy wskazany w cz. I pkt. 3 niniejszego Regulaminu,
b) Użytkownika – adres e-mail lub adres fizyczny podany przez niego przy zawarciu Umowy Obsługi Użytkownika lub wskazany później w ramach Profilu.


VI. REZERWACJA REJSÓW I SZKOLEŃ

1. Po dokładnym zapoznaniu się z opisem Rejsu lub Szkolenia, w tym ich ceną oraz warunkami płatności, Użytkownik ma możliwość zarezerwowania miejsca na Rejsie lub Szkoleniu organizowanym przez Organizatora za pośrednictwem Serwisu i zapłaty za zarezerwowane Rejsy lub Szkolenia. W celu dokonania rezerwacji Użytkownik wprowadza do formularza rezerwacji następujące dane osobowe Użytkownika oraz Uczestnika niezbędne do dokonania rezerwacji: imię, nazwisko, adres poczty e-mail oraz numer telefonu („Dane podstawowe”) po czym dokonuje zapłaty za Rejs lub Szkolenie zgodnie z warunkami określonymi przez Organizatora.


2. Podanie danych wymienionych w formularzu rezerwacji, tj. imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu Użytkownika oraz Uczestnika jest dobrowolne, jednakże niepodanie tych danych, oznaczonych jako obowiązkowe uniemożliwi dokonanie rezerwacji.


3. Podczas dokonywania rezerwacji Użytkownik ma możliwość podania dodatkowych danych niezbędnych do zawarcia Umowy Uczestnictwa, takich jak: data i miejsce urodzenia, seria i numer dokumentu tożsamości oraz adres zamieszkania („Dane dodatkowe”). Jeżeli Użytkownik nie uzupełni Danych Dodatkowych podczas procesu rezerwacji, ich podanie będzie możliwe w późniejszym terminie za pośrednictwem Profilu. Podanie Danych Dodatkowych nie jest niezbędne do dokonania rezerwacji miejsca na Rejsie lub Szkoleniu za pośrednictwem Serwisu, jednak ich podanie będzie wymagane przez Organizatora w celu zawarcia Umowy Uczestnictwa.
4. Aby przejść do modułu płatności wymagana jest akceptacja - po uprzednim zapoznaniu się z ich treścią - następujących dokumentów:
a) niniejszego Regulamin wraz z jego załącznikami, w tym Polityką Prywatności,
b) Warunków Uczestnictwa,
oraz naciśnięcie przycisku „Dalej do płatności”.

5. Po przejściu do modułu płatności Użytkownik ma możliwość wyboru metody płatności, tj. dokonania płatności:
a) przelewem tradycyjnym. W przypadku wyboru metody płatności przelewem tradycyjnym, Użytkownik dokonuje płatności na rachunek bankowy wskazany w wiadomości mailowej przesłanej przez Usługodawcę. Zlecając wykonanie przelewu, w tytule przelewu Klient zobowiązany jest wpisać numer zamówienia nadany przez Usługodawcę i wskazany w otrzymanej wiadomości mailowej. Płatności należy dokonać w ciągu 24 godzin. W przypadku braku płatności rezerwacja zostanie automatycznie anulowana.
b) kartą płatniczą. W przypadku wyboru metody płatności kartą płatniczą, Użytkownik uzupełnia dane karty wpisując je w przeznaczonym do tego formularzu oraz zatwierdza transakcję.
c) za pośrednictwem szybkiej płatność PAYU. Wybierając tą metodę Użytkownik zostaje przekierowany do strony logowania banku, w którym posiada rachunek bankowy, gdzie koniecznym będzie zalogowanie się do swojego konta bankowego. Po zalogowaniu się, Użytkownik zostanie przekierowany do wypełnionego formularza przelewu. Po potwierdzeniu przelewu według zasad banku Użytkownika, bankowy przelew elektroniczny z płatnością za zarezerwowany Rejs lub Szkolenie zostanie zlecony przez Użytkownika.

6. Po wybraniu metody płatności, Użytkownik dokonuje rezerwacji poprzez naciśnięcie przycisku „Zamawiam i Płacę Teraz” lub „Zamawiam i zapłacę w ciągu 24 h”.


7. Po dokonaniu zapłaty za Rejs lub Szkolenie Usługodawca zatwierdza wpłatę dokonaną przez Użytkownika, po czym przesyła Użytkownikowi wiadomość mailową z potwierdzeniem wpłaty. Następnie Usługodawca dokonuje rezerwacji Rejsu lub Szkolenia w systemie rezerwacyjnym Organizatora. Z chwilą potwierdzenia rezerwacji przez Organizatora Usługodawca przesyła Użytkownikowi wiadomość mailową z potwierdzeniem uczestnictwa w Rejsie lub Szkoleniu.


8. W przypadku, wyboru przez Użytkownika opcji „Zamawiam i zapłacę w ciągu 24 h” w Serwisie dokonywana jest wstępna rezerwacja miejsca w Rejsie lub Szkoleniu, która wygasa w przypadku braku dokonania przez Użytkownika płatności. W przypadku dokonania przez Użytkownika zapłaty w ciągu 24 godzin zastosowanie znajduje ust. 7 powyżej.

 

9. W przypadku braku potwierdzenia rezerwacji przez Organizatora, Usługodawca dokona zwrotu Użytkownikowi wpłaconych przez niego w związku z rezerwacją kwot.


10. Zwrot jakichkolwiek kwot wpłaconych przez Użytkownika w związku z rezerwacją będzie następował na rachunek bankowy Użytkownika, z którego zostały dokonane, chyba że Użytkownik poinformuje Usługodawcę o innym numerze rachunku bankowego, na który należy dokonywać wpłat.


11. Po dokonaniu rezerwacji miejsca na Rejsie lub Szkoleniu, Usługodawca przekazuje Organizatorowi posiadane dane Użytkownika oraz Uczestnika w celu zawarcia Umowy Uczestnictwa pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem. W celu zawarcia Umowy Uczestnictwa Organizator kontaktuje się z Użytkownikiem na podany przez Użytkownika w trakcie rezerwacji adres e-mail lub numer telefonu oraz przesyła mu wszelkie dokumenty niezbędne do zawarcia Umowy Uczestnictwa.


12. Dokonanie rezerwacji za pośrednictwem Serwisu możliwe jest we własnym imieniu. Jeśli Użytkownik czyni to w imieniu lub na rzecz osoby trzeciej, oznacza to, że posiada ważne w świetle prawa pełnomocnictwo do działania w jej imieniu. Za działanie Użytkownika w imieniu lub na rzecz osób trzecich bez ważnego pełnomocnictwa lub z przekroczeniem jego granic Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność.


VII. CENY REJSÓW I SZKOLEŃ

1. Szczegóły dotyczące Rejsów i Szkoleń (w tym cena i termin) ustalane są przez Organizatora niezależnie od Usługodawcy.


2. Cena każdego Rejsu lub Szkolenia podawana jest w Serwisie przy każdej ofercie i wyrażona jest w polskich złotych, w Euro lub w dolarach amerykańskich. W przypadku walut obcych ich wartość przeliczana jest na złote polskie z uwzględnieniem aktualnego kursu banku NBP. Podana cena Rejsu lub Szkolenia zawiera podatek VAT w aktualnie obowiązującej stawce.


3. Elementy składowe ceny Rejsu lub Szkolenia, jak również dodatkowe opłaty, których cena Rejsu lub Szkolenia nie zawiera prezentowane są w jasny i czytelny sposób w informacjach dotyczących danego Rejsu lub Szkolenia umieszczonych na stronie Serwisu.


4. W zależności od długości terminu pomiędzy rezerwacją Rejsu lub Szkolenia, a datą jego rozpoczęcia Organizatorzy przewidują dwa rodzaje płatności:
a) płatność częściowa ceny polegająca na wpłacie zaliczki, a następnie pozostałej ceny,
b) płatność całkowita ceny.


VIII. WARUNKI ZMIANY LUB ANULOWANIA REZERWACJI PRZEZ UŻYTKOWNIKA

1. Dokonanie przez Użytkownika zmian w rezerwacji lub anulowanie rezerwacji dokonanych za pośrednictwem Serwisu możliwe jest na zasadach opisanych w Warunkach Uczestnictwa.


2. W celu dokonania zmiany w rezerwacji lub anulowania rezerwacji Rejsu lub Szkolenia należy skontaktować się Organizatorem.


3. Dokonując zmiany lub anulowania rezerwacji Użytkownik powinien liczyć się z możliwością wystąpienia kosztów związanych ze zmianą lub anulowaniem rezerwacji zgodnie z Warunkami Uczestnictwa lub Umową Uczestnictwa.


IX. WARUNKI ZMIANY LUB ANULOWANIA REZERWACJI PRZEZ ORGANIZATORA

1. Zasady zmiany lub anulowania przez Organizatora rezerwacji dokonanych za pośrednictwem Serwisu zawarte są w Warunkach Uczestnictwa lub w Umowie Uczestnictwa.


2. Usługodawca nie ma wpływu na zmiany lub anulowanie rezerwacji przez Organizatora i nie ponosi za nie odpowiedzialności.


X. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Ewentualne reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu powinny być zgłaszane na adres e-mail: info@rejsyiszkolenia.pl lub pisemnie na adres Usługodawcy. Reklamacje powinny zawierać następujące dane: oznaczenie podmiotu składającego reklamację - imię nazwisko lub firma, adres lub adres e-mail, oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń dotyczących Serwisu.


2. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. Odpowiedź na reklamację (pisemna lub e-mail) zostanie wysłana na adres lub adres e-mail składającego reklamację podany w reklamacji.


3. Wszelkie pytania i uwagi dotyczące funkcjonowania Serwisu powinny być zgłaszane Użytkownikowi na adres e-mail: info@rejsyiszkolenia.pl.


4. W przypadku, gdy Użytkownik nie jest zadowolony z wykonania Umowy Uczestnictwa przez Organizatora, ma prawo do złożenia reklamacji w zakresie związanym z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy Uczestnictwa na warunkach określonych w Warunkach Uczestnictwa. Reklamacje takie należy składać na adres Organizatora w formie i na zasadach opisanych w Warunkach Uczestnictwa. Reklamacje rozpoznawane są przez Organizatora na zasadach opisanych w Warunkach Uczestnictwa.


XI. USŁUGA NEWSLETTERA

1. Użytkownik może wyrazić zgodę na świadczenie przez Usługodawcę usługi newslettera. Usługa newslettera polega na okresowym przesyłaniu na podany przez Użytkownika adres e-mail biuletynu informacyjnego Usługodawcy oraz wiadomości zawierających treści marketingowe (informacje handlowe) Usługodawcy. Usługa newslettera zamawiana jest poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rezerwacyjnym lub poprzez podanie swojego adresu mailowego w odpowiednim okienku na stronie głównej Serwisu.


2. Usługa newslettera jest dobrowolna i nieodpłatna. Usługa newslettera świadczona jest przez czas nieoznaczony i Użytkownik może z niej zrezygnować w każdym czasie.


XII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Użytkownik może przeglądać stronę internetową Serwisu anonimowo. Jednak w przypadku chęci dokonania rezerwacji Użytkownik zobowiązany jest do podania Usługodawcy swoich danych osobowych, w szczególności takich jak imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail.


2. Dane osobowe podane przez Użytkownika będą przetwarzane przez Usługodawcę zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników niezbędne do nawiązania, zmiany, lub rozwiązania stosunku prawnego (świadczenia usług przez Usługodawcę), które podane zostały przez Użytkownika w formularzu rezerwacji.


4. Jeżeli Użytkownik korzysta z Serwisu z naruszeniem przepisów prawa, w sposób sprzeczny z Regulaminem lub na szkodę Usługodawcy, Usługodawca zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia i pociągnięcia Użytkownika do odpowiedzialności.


5. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę zawarte są w Polityce Prywatności, stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.


XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. O ile obowiązek taki nie wynika z bezwzględnie obowiązującego prawa, Usługodawca nie korzysta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Jednocześnie Usługodawca informuje, że nie wyraża zgody na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.


2. Pod adresem ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. Czyniąc zadość obowiązkom wynikającym z przepisów prawa Usługodawca informuje, iż nie wyraża zgody na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.


3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie swoich uprawnień oraz w sprawie sporu między nim, a Usługodawcą, między innymi zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Informacje dla konsumentów, w tym informacje na temat możliwości uzyskania pomocy, dostępne są również na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl).


4. Ewentualne spory powstałe między Użytkownikiem niebędącym Konsumentem a Usługodawcą, rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Usługodawcy.


5. Regulamin podlega przepisom prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.


6. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Serwis korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Użytkownika, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. pliki cookies). Użytkownik może w dowolnym momencie określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Serwis do plików cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej, w tym zmienić ustawienia przeglądarki, tak aby nie akceptowała ona takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu. Korzystanie przez Użytkownika z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookies na urządzeniu Użytkownika, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu. Więcej informacji w tym zakresie znajduje się w Polityce Prywatności, stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.


7. Językiem umów zawieranych z Usługodawcą jest język polski.


8. Załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią jego integralną część.


9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu z ważnej przyczyny, jaką jest:
a) konieczność dostosowania Regulaminu do przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na niniejszy Regulamin i skutkujących koniecznością zmodyfikowania Regulaminu w celu zachowania zgodności z prawem;
b) konieczność dostosowania Regulaminu do zaleceń, nakazów, orzeczeń, postanowień, interpretacji, wytycznych lub decyzji uprawnionych władz publicznych;
c) rozbudowa lub zmiana funkcjonalności Serwisu w tym wprowadzenie nowych usług świadczonych drogą elektroniczną;
d) zmiana warunków technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną;
e) konieczność usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, które ewentualnie wystąpiłyby w Regulaminie;
f) zmiana danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych w Regulaminie;
g) przeciwdziałanie nadużyciom;
h) poprawa obsługi Użytkowników;
i) zmiana procesu zawierania umów za pośrednictwem Serwisu.

10. Zmieniony Regulamin zostanie udostępniony w Serwisie. O zmianie Regulaminu Usługodawca poinformuje poprzez komunikat w Serwisie oraz poprzez przesłanie Użytkownikom na adres e-mail przypisany do ich Profilu powiadomienia o zmianie Regulaminu (wraz z załączonym regulaminem w formacie PDF).


11. Zmieniony regulamin jest wiążący dla Użytkownika, który nie wypowie Umowy Obsługi Użytkownika (nie rozwiąże Umowy Obsługi Użytkownika na zasadach określonych w części V. niniejszego Regulaminu) przed datą wejścia w życie zmienionego Regulaminu. Termin wejścia w życie zmienionego regulaminu będzie wynosić co najmniej 14 dni od daty powiadomienia o zmianie Regulaminu dokonanego zgodnie niniejszym ustępem.


12. Zmiana Regulaminu nie będzie mieć wpływu na Umowy Obsługi Użytkownika oraz rezerwacje Rejsów lub Szkoleń dokonane przed taką zmianą, do których zastosowanie znajdą dotychczasowe zasady.

____________________________________________________________________________________________


Załącznik nr 1 - Polityka Prywatności Portalu Rejsy i Szkolenia


Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników Serwisu znajdującego się pod adresem www.rejsyiszkolenia.pl. Jeżeli z treści dokumentu nie wynika nic innego, wyrażenia pisane w nim wielką literą mają znaczenie nadane im w Regulaminie Serwisu, dostępnym pod adresem www.rejsyiszkolenia.pl/regulamin.


Administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych jest Agencja Żeglarska Kubryk - Wojciech Czerwiński, ul. Piękna 21, 05-830 Stara Wieś, NIP: 726-213-97-60 (dalej: „Administrator”). Kontakt z Administratorem jest możliwy w szczególności za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres info@rejsyiszkolenia.pl lub pod numerem telefonu: +48 724 724 744.


1. Gromadzenie danych osobowych

Dane osobowe gromadzone za pośrednictwem Serwisu są przekazywane Administratorowi bezpośrednio przez Użytkownika poprzez wypełnienie formularza rezerwacji dostępnego online, poprzez uzupełnienie danych za pośrednictwem Profilu dostępnego online, a także w trakcie kontaktu e-mail lub telefonicznego.


Użytkownik może przeglądać stronę internetową Serwisu anonimowo. Jednak z uwagi na specyfikę usługi świadczonej drogą elektroniczną, jaką jest umożliwienie Użytkownikowi dokonanie rezerwacji miejsca na Rejsie lub Szkoleniu oraz zawarcie Umowy Obsługi Użytkownika, korzystanie z tych konkretnych usług nie jest możliwe anonimowo (konieczne jest podanie prawdziwych danych osobowych).


Warunkiem zawarcia Umowy Obsługi Użytkownika oraz dokonania przez Użytkownika rezerwacji miejsca na Rejsie lub Szkoleniu za pośrednictwem Serwisu jest podanie danych wymienionych w formularzu rejestracyjnym, tj. imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu oraz akceptacja postanowień Regulaminu, do którego Załącznik nr 1 stanowi niniejsza Polityka Prywatności. Podanie danych oraz akceptacja postanowień Regulaminu są dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia zawarcie Umowy Obsługi Użytkownika i dokonanie rezerwacji.


Ponadto Administrator może gromadzić dane charakteryzujące sposób korzystania z Serwisu (dane eksploatacyjne), które pobierane są automatycznie przez system informatyczny, w ramach którego funkcjonuje Serwis.


2. Zakres gromadzonych danych osobowych. Okres przechowywania danych


2.1. Dane Podstawowe gromadzone w związku z usługą rezerwacji Rejsów i Szkoleń

Administrator przetwarza dane osobowe niezbędne do zawarcia Umowy Obsługi Użytkownika oraz dokonania rezerwacji miejsca na Rejsie lub Szkoleniu, tj.: imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu Użytkownika oraz Uczestnika.

Powyższe dane osobowe, jak również informacje dotyczące historii dokonanych za pośrednictwem Serwisu rezerwacji będą przetwarzane przez Administratora w formie umożliwiającej identyfikację Użytkownika lub Uczestnika przez okres niezbędny wykonania i rozliczenia powyższych usług. Po tym okresie, w przypadku usunięcia Profilu przez Użytkownika lub w przypadku braku odnotowania przez Serwis aktywności Użytkownika na Profilu przez okres dwunastu miesięcy, dane zostaną zanonimizowane.


2.2. Dane Dodatkowe gromadzone w związku z usługą rezerwacji Rejsu lub Szkolenia

Administrator przetwarza także dane osobowe, wymagane przez Organizatora do zawarcia Umowy Uczestnictwa, takie jak adres zameldowania na pobyt stały, adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania na pobyt stały, data i miejsce urodzenia oraz seria i numer dokumentu tożsamości Uczestnika. W wypadku wyrażenia przez Użytkownika chęci otrzymania faktury VAT Administrator przetwarza także dane takie jak: NIP, nazwę firmy oraz adres w celu jej wystawienia.

Powyższe dane osobowe, będą przetwarzane przez Administratora w formie umożliwiającej identyfikację Użytkownika lub Uczestnika przez okres niezbędny wykonania rezerwacji oraz zawarcia i rozliczenia Umowy Uczestnictwa pomiędzy Użytkownikiem a Organizatorem. Po tym okresie, w przypadku usunięcia Profilu przez Użytkownika lub w przypadku braku odnotowania przez Serwis aktywności Użytkownika na Profilu przez okres dwóch lat, dane zostaną zanonimizowane.


2.3. Dane gromadzone w związku z usługą newslettera

O ile Użytkownik wyrazi na to zgodę, dane osobowe w postaci adresu e-mail będą przetwarzane i wykorzystywane przez Administratora w celu i w zakresie niezbędnym do świadczenia przez Administratora usługi newslettera. Zgoda udzielona w trybie niniejszego ustępu lub jej brak, nie wpływa na możliwość korzystania z innych Usług oferowanych w Serwisie.

Powyższe dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres korzystania przez Użytkownika z usługi newslettera i zostaną zanonimizowane przez Administratora niezwłocznie po rezygnacji przez Użytkownika z tej usługi.


2.4. Dane gromadzone w związku z kontaktem telefonicznym lub e-mailowym

W sytuacji gdy Użytkownik kieruje do Administratora zapytanie lub innego rodzaju korespondencję, Administrator może przetwarzać dane Użytkownika takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, adres do korespondencji, numer telefonu w celu udzielenia odpowiedzi.

Powyższe dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do przetworzenia zapytania i udzielenia na nie odpowiedzi, po czym zostaną niezwłocznie zanonimizowane.


2.5 Dane gromadzone automatycznie (dane eksploatacyjne)

Administrator może także przetwarzać dane charakteryzujące sposób korzystania z Serwisu (dane eksploatacyjne) w tym w szczególności oznaczenia identyfikujące Użytkownika nadawane na podstawie danych, o których mowa w punkcie 2.1 i 2.2 powyżej, oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik, informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Serwisu, informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną.


3. Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym umożliwienia zawarcia Umowy Obsługi Konta, dokonania rezerwacji miejsca na Rejsie lub Szkoleniu i jej opłacenia, umożliwienia zawarcia przez Użytkownika Umowy Uczestnictwa z Organizatorem oraz umożliwienia Administratorowi komunikacji z Użytkownikami w sprawach związanych z realizacją Usług lub działalnością Serwisu.

Jeżeli Użytkownik wyrazi na to odrębną zgodę, jego adres poczty elektronicznej może być wykorzystywany przez Administratora także na potrzeby świadczenia usługi newslettera. Podstawą prawną przetwarzania danych w tym zakresie jest zgoda wyrażona przez Użytkownika.
Dane osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane także na potrzeby marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych Administratora. Przetwarzanie danych osobowych w tym zakresie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest marketing bezpośredni jego produktów i usług.
Dane eksploatacyjne, o których mowa w punkcie 2.5 powyżej będą przetwarzane wyłącznie w celach statystycznych.
Administrator będzie przetwarzać dane Użytkownika także na potrzeby dokonywania rozliczeń lub wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Serwisu. Przetwarzanie, o którym mowa w niniejszym punkcie może mieć miejsce także po zakończeniu korzystania z Serwisu.


4. Informacje o odbiorcach danych osobowych lub kategoriach odbiorców

Wykonanie usługi rezerwacji Rejsu lub Szkolenia wymaga przekazania danych Użytkownika Organizatorowi Rejsu lub Szkolenia w celu zawarcia Umowy Uczestnictwa pomiędzy tym Organizatorem a Użytkownikiem. Dane te są przekazywane w zakresie niezbędnym dla umożliwienia zawarcia Umowy Uczestnictwa przez jej strony.
Ponadto dane osobowe przetwarzane przez Administratora mogą być przekazywane organom państwa uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
Administrator w żadnym wypadku nie odsprzedaje danych osobowych Użytkowników podmiotom trzecim na potrzeby prowadzenia przez te podmioty ich działań marketingowych.


5. Uprawnienia osoby której dane dotyczą

Użytkownik ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub przeniesienia danych.
W przypadku przetwarzania przez Administratora danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, zgodnie z pkt. 3.3 niniejszej Polityki Prywatności, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
W przypadku przetwarzania przez Administratora danych osobowych w związku ze świadczeniem usługi newslettera, na podstawie zgody Użytkownika, Użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.
Uprawnienia o których mowa w pkt. 5.1 - 5.3 powyżej, można zrealizować przez kontakt z Administratorem (w tym w szczególności przesłanie e-maila na adres: info@rejsyiszkolenia.pl) lub przez samodzielne dokonanie zmian danych w ramach narzędzi informatycznych dostępnych za pośrednictwem Serwisu (o ile takie narzędzia będą dostępne).


6. Pliki cookies

Administrator informuje, że podczas korzystania ze strony internetowej www.rejsyiszkolenia.pl w komputerze Użytkownika instalowane są krótkie dane informatyczne (tzw. „pliki cookies").
Poprzez pliki cookies należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Pliki cookies używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji Użytkownika lub Odbiorcy.
Korzystając ze strony internetowej Administratora, Użytkownik wyraża zgodę na instalowanie plików cookies, ich przechowywanie w jego urządzeniu końcowym oraz uzyskiwanie dostępu do nich. Użytkownik może w każdej chwili określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do cookies w tym wyłączyć opcję przyjmowania plików cookies poprzez zmianę ustawień oprogramowania służącego do przeglądania stron internetowych, w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.


7. Zabezpieczenie danych

Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osobowe Użytkowników.
Administrator wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, gwarantujące bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych oraz przetwarzanie danych osobowych zgodnie z prawem.
Komunikacja pomiędzy urządzeniem Użytkownika a serwerem Administratora podczas przetwarzania danych osobowych jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL.
Do danych osobowych przetwarzanych przez Administratora mają dostęp wyłącznie osoby posiadające upoważnienie do przetwarzania danych i zobowiązane do zachowania ich w tajemnicy.


8. Strony podmiotów trzecich

W Serwisie mogą znajdować się odnośniki i przekierowania do stron internetowych podmiotów trzecich. Administrator nie jest administratorem danych osobowych gromadzonych przez takie podmioty (o ile są one gromadzone) i niniejszy dokument nie obejmuje takich stron.