Rejsy morskie i śródlądowe, szkolenia żeglarskie, patenty i certyfikaty.

Regulamin świadczenia usług elektronicznych za pośrednictwem portalu www.rejsyiszkolenia.pl 

Niniejszy regulamin dotyczy świadczenia usług drogą elektroniczną przez firmą EmpreSoft Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (kod pocztowy 30-150 Kraków, przy ul. Armii Krajowej 19, na portalu www. rejsyiszkolenia.pl

Każdy Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Portalu i może podejmować dalsze czynności jedynie po uprzedniej akceptacji wszystkich jego postanowień.

        I.            DEFINICJE TERMINÓW UŻYTYCH W REGULAMINIE:

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.       Hasło – ustalany samodzielnie przez Usługobiorcę podczas procesu Rejestracji niejawny ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta Usługobiorcy.

2.       Konto – indywidualna podstrona Serwisu, za pośrednictwem której Usługobiorca może korzystać z Usługi.

3.     Login - ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do uzyskania dostępu do Konta, ustalany samodzielnie przez Usługobiorcę.

4.     Organizator – podmiot oferujący rejsy lub szkolenia żeglarskie lub motorowodne na Portalu.

5.     Portal - serwis internetowy dostępny pod adresem www.rejsyiszkolenia.pl, za pośrednictwem którego Usługodawca świadczy Usługę. Za pomocą Portalu usługi mogą świadczyć również inne niż Usługodawca podmioty.

6.     Regulamin - niniejszy Regulamin Portalu dostępny pod adresem internetowym http://rejsyiszkolenia.pl/regulamin

7.     Rejestracja - jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Usługobiorcę Konta w ramach Portalu, poprzez wypełnienie i przesłanie Usługodawcy dostępnego na Portalu formularza.

8.     Siła Wyższa - zdarzenie nadzwyczajne o charakterze zewnętrznym wobec Strony, niezależne od danej Strony, któremu Strona nie mogła zapobiec przy dołożeniu należytej staranności.

9.     Strona/Strony – Usługodawca świadczący Usługę i Usługobiorca.

10.   Umowa - umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta pomiędzy Stronami.

11.   Usługa - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na zasadach określonych w Regulaminie za pośrednictwem Portalu, umożliwiająca Usługobiorcy korzystanie z Portalu, rejestrację w Portalu i dokonywanie zakupów i rezerwacji oferowanych przez podmioty trzecie rejsów oraz szkoleń żeglarskich i motorowodnych.

12.   Usługobiorca – Użytkownik, który korzysta z Usługi i Portalu po dokonanej Rejestracji. W przypadku nieukończenia przez Usługobiorcę będącego osobą fizyczną 18 roku życia wymagana jest pisemna zgoda jego przedstawiciela ustawowego, opiekuna lub kuratora.

13.   Usługodawca – Spółka EmpreSoft Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (kod pocztowy 30-150 Kraków,  przy ul. Armii Krajowej 19, NIP: 6762479748 | KRS: 0000523426 Użytkownik – osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna (która ukończyła 13 rok życia), która korzysta z Usługi i Portalu.


      II.            POSTANOWIENIA OGÓLNE.

1.       Regulamin określa zasady korzystania z Portalu oraz z Usługi oferowanej przez Usługodawcę.

2.       Warunkiem korzystania z Portalu jest akceptacja warunków niniejszego Regulaminu. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu od chwili przystąpienia do korzystania z Portalu.

3.       Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Usługi, w szczególności prawa autorskie do nazwy Portalu, wchodzących w jego skład elementów graficznych, oprogramowania oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej.

4.       Usługodawca jest dostępny dla Użytkowników od poniedziałku do piątku, od 9:00 do 17:00, oraz w soboty od 10:00 do 14:00, a także telefonicznie, pod numerami telefonu: + 48 724 724 744 oraz 48 724 724 745, a także e-mailowo pod adresem: info@rejsyiszkolenia.pl.

III. ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG

1.       Usługodawca świadczy za pośrednictwem Portalu usługi niewymagające rejestracji w zakresie:

a.       dostępu do treści oferowanych rejsów i szkoleń,

b.      udostępnienia informacji o aktualnych patentach, certyfikatach i uprawnieniach żeglarskich,

c.       udostępnienia filmów, zdjęć oraz innych audiowizualnych form przekazu,

d.      zapewnienia dostępu do innych usług dostępnych w Portalu.

e. umożliwia dokonanie płatności ceny za zarezerwowane miejsca na szkoleniach lub rejsach,

3.       Regulamin nie znajduje zastosowania w stosunku do:

a.       świadczenia usług za pośrednictwem Portalu przez inne podmioty niż Usługodawca, które to podmioty ponoszą w tym zakresie pełną odpowiedzialność,

b.      udostępniania za pośrednictwem Portalu możliwości skorzystania z usług, w stosunku do których znajdują zastosowanie odrębne regulaminy,

c.       świadczenia usług za pośrednictwem Portalu, w stosunku do których znajdują zastosowanie odrębne regulaminy.

4.       Usługodawca zastrzega sobie prawo ograniczenia dostępu do wybranych usług oferowanych za pośrednictwem Portalu dla Użytkowników, którzy spełnią określone warunki. Zastrzeżenie dotyczące możliwości skorzystania z wybranych Usług będzie każdorazowo zamieszczane na stronach internetowych Portalu.

5.       Usługodawca ma prawo powierzyć wykonywanie bieżącej obsługi Portalu we własnym imieniu podwykonawcy, bez informowania o tym Użytkowników.

 

    IV.            WARUNKI KORZYSTANIA Z PORTALU

1.       W ramach Portalu Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usługi w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.

2.       Korzystanie z Usługi w sposób prawidłowy możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Usługobiorca, następujących minimalnych wymagań technicznych:

a.       aktywne i stabilne połączenie z siecią Internet,

3.       przeglądarki internetowe Microsoft Internet Explorer, Google Chrome lub Operaw najnowszych wersjach z włączoną standardową obsługą skryptów i bez ograniczeń dla plików Cookies Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Użytkownikom i Usługobiorcom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania, np. korzystanie z programów antywirusowych.

4.       Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zostaje zawarta przez Użytkownika z chwilą skorzystania z Usługi i jest zawarta na czas nieoznaczony. Minimalny czas trwania zobowiązań wynikających z Umowy to okres jej obowiązywania.

5.       Użytkownik korzystając z Usługi oświadcza, że:

a.       podane przez niego dane oraz adres elektroniczny są kompletne, aktualne, zgodne ze stanem faktycznym oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.

b.      jest pełnoletni oraz uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, akceptuje Regulamin, tzn. zapoznał się z jego treścią i zobowiązuje się go przestrzegać.

6.       Z zastrzeżeniem pkt. 8. poniżej każda ze Stron może rozwiązać Umowę bez podania przyczyn w trybie natychmiastowym, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem Umowy. Nie istnieje minimalny okres, przez który Umowa nie może być wypowiedziana.

7.       Usługodawca ma prawo do rozwiązania Umowy, w tym do usunięcia Konta Usługobiorcy w przypadku, gdy Użytkownik korzystając z Konta,

a.       narusza istotne postanowienia Regulaminu,

b.      posługuje się Loginem, którego brzmienie jest sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy,

c.        umieszcza na Portalu treści niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa,

d.      wykorzystuje Usługę niezgodnie ze jej przeznaczeniem,

e.      dokonuje działań zmierzających do destabilizacji Portalu lub utrudnia korzystanie z Portalu innym Użytkownikom oraz

f.        nie używa Konta przez okres dłuższy niż 6 miesięcy od ostatniego zalogowania (w takim przypadku Portal poinformuje Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej o usunięciu jego konta w trybie natychmiastowym.

Usługodawca niezwłocznie poinformuje Usługobiorcę o rozwiązaniu umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej.

10.     Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zablokowania Konta, w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo Konta jest zagrożone, w takim przypadku Portal może żądać od Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej ponownego potwierdzenia swoich danych, poprzez wysłanie do niego odpowiedniego e-mail z prośbą o zmianę hasła. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zablokowania Konta w przypadku stwierdzenia lub w przypadku naruszania przez Usługobiorcę regulaminu, w takim przypadku Portal prześle stosowną informację do Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej.

11.   Użytkownik, w przypadku gdy konto, z którego korzystał jest zawieszone, nie może w tym czasie ponownie zarejestrować Konta bądź korzystać z innego Konta bez uprzedniej zgody Usługodawcy. Usługodawca może odmówić Użytkownikowi kolejnej rejestracji i korzystania z Konta także wówczas, gdy jakiekolwiek Konto, z którego Użytkownik korzystał było zawieszone w przeszłości.

12.   Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji Usługi, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych, bez pogarszania jej jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków Stron. Usługodawca w szczególności zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia Usługi w Portalu z uwagi na konieczność przeprowadzenia konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej.

13.   W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych i przepływu informacji w związku ze świadczoną Usługą, Usługodawca podejmie środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej przez niego Usługi.

14.   Usługodawca zastrzega sobie prawo do przesyłania Usługobiorcy, na rzecz którego świadczy Usługę, na Konto lub podany adres e-mail informacji technicznych i systemowych dotyczących funkcjonowania Portalu, niestanowiących informacji handlowej w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

      V.            REJESTRACJA USŁUGOBIORCY.

1.       Użytkownicy mają możliwość dokonania bezpłatnej Rejestracji w Portalu w celu utworzenia Konta.

2.       W celu dokonania Rejestracji, Użytkownik musi wypełnić formularz rejestracyjny zawierający pola, których wypełnienie jest obowiązkowe (bez ich wypełnienia rejestracja nie jest możliwa) oraz musi dokonać potwierdzenia, że zapoznał się z treścią Regulaminu oraz że akceptuje jego postanowienia, ma także możliwość nieobowiązkowego wyrażenia zgód dostępnych w formularzu w formie tzw. checkboxa.

3.       W formularzu rejestracyjnym Użytkownik musi podać swoje dane osobowe niezbędne do utworzenia Konta:

a.       imię,

b.      nazwisko,

c.       adres e-mail,

d.      telefon kontaktowy

e.      hasło i potwierdzenie hasła

4.       Usługobiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych, jak również za wybór Hasła, w tym również odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich w związku z wyborem Loginu. Login i hasło są poufne. Usługobiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność związaną z ujawnieniem innym osobom swojego Loginu lub Hasła.

5.       Po przesłaniu formularza rejestracyjnego przez Użytkownika, zostaje on automatycznie zalogowany do serwisu rejsyiszkolenia.pl. Z chwilą automatycznego zalogowania, Użytkownik może korzystać ze swojego konta bez konieczności ponownej rejestracji.

6.       Przed dokonaniem rezerwacji lub zakupu rejsu lub szkolenia Użytkownik zostanie automatycznie przekierowany do strony wymagającej wypełnienia formularza w celu dokonania Rejestracji i utworzenia Konta.


VI. ZAKUP REJSÓW ŻEGLARSKICH ORAZ SZKOLEŃ ŻEGLARSKICH LUB MOTOROWODNYCH

1.       Usługodawca w ramach działania Portalu umożliwia Użytkownikom dokonywanie zapłaty za zarezerwowane rejsy i szkolenia.

2.       Organizator w całości odpowiada za treść, organizację oraz realizację zamieszczonych na Portalu ofert rejsów lub szkoleń. Organizator w całości odpowiada także za treść zawartej między Użytkownikiem a Organizatorem umowy rezerwacji lub zakupu rejsu lub szkolenia. Treść umowy rezerwacji lub zakupu rejsów lub szkoleń udostępniana jest Użytkownikowi przez Organizatora każdorazowo przez dokonaniem rezerwacji lub zakupu rejsu lub szkolenia za pośrednictwem Portalu.

3.       Rezerwacja lub zakup rejsu lub szkolenia dokonywana jest samodzielnie przez Użytkownika ­ za pośrednictwem Portalu, za pomocą udostępnionych formularzy.

1.       Szczegóły dotyczące rejsów i szkoleń (w tym cena i termin) ustalane są przez Organizatora niezależnie od Usługodawcy. Szczegółowe informacje dotyczące rezerwacji lub zakupu poszczególnych rejsów lub szkoleń zawarte będą w umowie rezerwacji lub zakupu rejsu lub szkolenia, której treść zapewnia Organizator.

2.       Cena każdego rejsu lub szkolenia podawana jest na Portalu przy każdej ofercie i wyrażona jest w polskich złotych lub w Euro lub dolarach amerykańskich. W przypadku walut obcych ich wartość przeliczana jest na złote przy użyciu aktualnego kursu banku NBP. Podana cena rejsu lub szkolenia zawiera podatek VAT w aktualnie obowiązującej stawce.

3.       W przypadku rezerwacji rejsu lub szkolenia, Użytkownik ponosi odpowiedzialność za poprawność podanych danych, zgodnie z punktem III niniejszego Regulaminu. Usługodawca informuje, iż po dokonaniu rezerwacji, zmiana podanych uprzednio danych niezbędnych do rezerwacji może wiązać się z koniecznością dokonania nowej rezerwacji z uwzględnieniem zmian, w zależności od brzmienia umowy rezerwacji rejsu lub szkolenia.

 

VII.            PŁATNOŚĆ

1.       Użytkownik po zawarciu umowy rezerwacji lub zakupu rejsu lub szklenia może dokonać płatności za rejs lub szkolenie, zgodnie z treścią zawartej z Organizatorem umowy, szybkim przelewem internetowym, przelewem tradycyjnym, lub kartą kredytową. Pośrednikiem płatności w przelewach internetowych i transakcjach kartowych jest firma PayU S.A..

2.       Użytkownik może wybrać jedną z dwóch dostępnych form płatności za rejs lub szkolenie (zarówno kartą debetową, jak i kartą kredytową):

a.       przelewem online,

b.      dokonanie płatności kartą.

3.       Sposób i termin zapłaty za płatną Usługę zawarty będzie każdorazowo w harmonogramie płatności, ustalonym indywidualnie dla każdego rejsu lub szkolenia.

4.       Usługodawca w ramach Portalu umożliwia Usługobiorcy dokonanie zapłaty ceny za zarezerwowany lub zakupiony rejs lub szkolenie. Dokonanie zapłaty Usługobiorca zleca Usługodawcy, zlecenie zaś wykonuje PayU S.A. Dane odbiorcy, tytuł oraz kwota płatności dostarczane są PayU S.A. przez Usługodawcę na podstawie danych przekazanych przez Usługobiorcę.

5.       Zlecenie dokonania zapłaty na rzecz oznaczonego odbiorcy jest przekazywane do realizacji po otrzymaniu przez PayU wpłaty. Płatność przekazywana będzie oznaczonemu odbiorcy w ciągu 1 godziny, nie później niż do końca następnego dnia roboczego. PayU S.A. nie pobierze od Użytkownika opłaty od realizacji usługi.

VIII.            REZYGNACJA Z REZERWACJI

1.       Użytkownik może zrezygnować z rezerwacji lub zakupu rejsu lub szkolenia przed momentem dokonania przelewu online lub przed dokonaniem płatności kartą, na zasadach określonych w umowie rezerwacji lub zakupu rejsu lub szkolenia .

2.       Po zakupie rejsu lub szkolenia, Użytkownik nie może anulować zakup, jeśli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi. (Zgodnie z art.38 ust.12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.)

3.       Usługodawca w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność rejsów i szkoleń sprzedawanych na Portalu, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników i Organizatorów, zdolność Organizatorów do sprzedaży, organizacji i realizacji rejsów lub szkoleń oraz wypłacalność Użytkowników.

4.       Usługobiorca nie sprawdza warunków rejsów i szkoleń oferowanych w Portalu, zastrzega sobie jednak możliwość edycji błędnie ustawionych parametrów opisujących rejsy lub szkolenia albo usunięcia oferty rejsu lub szkolenia, o czym poinformuje Organizatora i Użytkowników.

 

 

 

IX. REKLAMACJE.

1.       Użytkownik uprawniony jest do zgłoszenia reklamacji usług świadczonych przez Portal w terminie 2 (dwóch) miesięcy kalendarzowych od dnia w którym Usługa była nienależycie wykonana. Reklamację złożoną po upływie terminu określonego w zdaniu poprzedzającym pozostawia się bez rozpoznania, o czym Usługodawca niezwłocznie powiadamia Usługobiorcę.

2.       Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę doręczenia reklamacji Usługodawcy. Usługodawca niezwłocznie potwierdza otrzymanie Reklamacji.

3.       Reklamacja Użytkownika powinna:

a.       zawierać przyczynę złożenia reklamacji,

b.      zostać podpisana oraz zawierać aktualne dane Użytkownika i dane kontaktowe.

4.       W przypadku, gdy złożona reklamacje nie spełnia warunków, określonych w pkt 2, osoba reprezentująca Portal, przyjmująca reklamację, o ile uzna że jest to konieczne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, niezwłocznie wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 dni oraz zakres tego uzupełnienia wraz z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie, spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie terminu, reklamacje pozostawia się bez rozpoznania.

5.       Reklamacja może być złożona:

a.       pisemnie pod adresem siedziby firmy:

ul. Pilotów 2, 31-462 Kraków bądź

b.      e-mailowo na adres: info@rejsyiszkolenia.pl.

6.       Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, w terminie do 14 (czternastu) dni roboczych.

 

X. ODPOWIEDZIALNOŚĆ.

1.       Usługobiorca jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie technicznej zgodności pomiędzy wykorzystywanym przez siebie w celu korzystania z Usługi sprzętem komputerowym lub urządzeniem końcowym oraz systemem teleinformatycznym, a Portalem.

2.       Usługobiorca zobowiązany jest w szczególności do:

a.       niedostarczania/ nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w szczególności naruszających prawa autorskie lub dobra osobiste osób trzecich, w tym osób prawnych,

b.      korzystania z Portalu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie właściwego oprogramowania lub urządzeń,

c.       korzystania z Portalu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa oraz Regulaminu,

d.      korzystania z Portalu w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Użytkowników oraz dla Usługodawcy,

e.      korzystania z wszelkich treści prawnie chronionych, a zamieszczonych w ramach Portalu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez uprawnioną osobę.

3.       Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

a.       problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi poprawne korzystanie z Portalu i oferowanej za jego pośrednictwem Usługi,

b.      utratę przez Użytkownika danych w ramach Konta spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami z przyczyn nieleżących po stronie Usługodawcy,

c.       negatywne konsekwencje braku wylogowania się przez Usługobiorcę z Portalu po zakończeniu danej sesji, oraz korzystania przez Usługobiorcę z opcji „Zapamiętaj mnie” na urządzeniu, z którego korzystają także inne osoby,

d.      skutki korzystania przez Użytkownika z Portalu i Usług w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, postanowieniami Regulaminu lub regulaminów szczegółowych usług świadczonych przez , a także przyjętymi w tym zakresie zwyczajami, sposób korzystania z Konta i Serwisu przez Użytkownika oraz związane z tym ewentualne szkody,

e.      skutki wykorzystania w trakcie procesu Rejestracji przez osobę nieuprawnioną adresu e-mail i/lub numeru telefonu komórkowego osoby, która nie wyraziła na to zgody,

f.        szybkość przesyłu danych i związane z tym ograniczenia, stanowiące skutek zaistnienia okoliczności m.in. o charakterze technicznym i technologicznym oraz infrastrukturalnym,

g.       treść umów zawieranych pomiędzy Użytkownikiem a Organizatorem, za zgodność zamieszczonych na portalu ofert rejsów i szkoleń ze stanem faktycznym, za jakość zrealizowanych rejsów i szkoleń ani jakiekolwiek inne aspekty związane ze stosunkiem prawnym łączącym Użytkownika z Organizatorem oraz z realizacją rejsów i szkoleń,

h.      za treść reklam zamieszczanych w Portalu przez podmioty trzecie oraz cenę i jakość produktów lub usług reklamowanych w takich reklamach,

i.         za zawartość odnośników i odsyłaczy do innych serwisów internetowych umieszczonych na Portalu.

4.       Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność Portalu lub Usługi z powodu Siły Wyższej, a także działań lub zaniechań Użytkownika oraz osób trzecich, za których działania lub zaniechania Użytkownik ponosi odpowiedzialność. Usługodawca poinformuje Użytkownika dokonującego rezerwacji, w przypadku, gdy rezerwacja rejsu lub szkolenia nie jest możliwa ze względów technicznych lub z powodu działania siły wyższej.

5.       Usługodawca, który otrzymał urzędowe zawiadomienie lub wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze danych przekazanych przez Usługobiorcę lub Organizatora (w szczególności o treści ofert rejsów i szkoleń umieszczonych przez Organizatora na Portalu, treści umów zawieranych pomiędzy Użytkownikiem a Organizatorem) i uniemożliwił Użytkownikom dostęp do tych danych we właściwym terminie, nie ponosi odpowiedzialności względem tego Użytkownika za powstałą szkodę.

    XI.            OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.    Usługodawca oświadcza, że stosuje środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą lub zniszczeniem.

2.    Usługodawca jest administratorem danych osobowych i przetwarza dane osobowe Użytkownika

1.       niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania Umowy,

2.       utrzymania kontaktu z Użytkownikiem,

3.       w celu prawidłowej realizacji Usług określonych niniejszym Regulaminem,

zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Dane osobowe Użytkownika i Usługobiorcy przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wymaganych ustawą o ochronie danych osobowych.

3.    Usługodawca każdorazowo określa dane, które są niezbędne do świadczenia danej Usługi drogą elektroniczną. Usługodawca może przetwarzać dane osobowe, których katalog może ulegać zmianie w zależności od rodzaju świadczonej Usługi. W szczególności Usługodawca może przetwarzać dane takie jak:

1.       nazwisko i imiona,

2.       adres poczty elektronicznej,

3.       numer telefonu stacjonarnego i komórkowego.

4.    Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania a także do żądania ich usunięcia ze zbioru. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla realizacji Umowy i Usługi. Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Użytkownik może dokonać poprzez przesłanie oświadczenia woli zawierającego zakres zmian na adres poczty elektronicznej Usługodawcy ­ info@rejsyiszkolenia.pl.

5.    Dane osobowe Użytkowników i Usługobiorców mogą być wykorzystywane przez Usługodawcę do celów przesyłania drogą elektroniczną informacji handlowych pochodzących od Usługodawcy lub osób trzecich wyłącznie po wyrażeniu przez Użytkownika wyraźnej, odrębnej zgody na takie wykorzystanie.

 

XII. SPORY.

1.       Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem, który jest Konsumentem w rozumieniu art. 221 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2.       Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą, który nie jest Konsumentem w rozumieniu art. 221Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) zostają poddane sądom właściwym dla siedziby Usługodawcy.

3.       Usługodawca informuje Użytkowników, iż istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności w pkt IX Regulaminu.

 

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE I PRZEJŚCIOWE.

1.       Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie, o czym Usługobiorca zostanie powiadomiony. Zmiany Regulaminu nie będą ograniczać praw nabytych przez Usługobiorców przed zmianą. Zmiany Regulaminu obowiązywać będą od momentu wskazanego w nowym Regulaminie umieszczonym na stronie internetowej Portalu.

2.       Regulamin wchodzi w życie z dniem 03.03.2015 r.